De Bijbel is toch geen vega(n) boek?

DE BIJBEL ìS GEEN VEGA(N) BOEK zeggen christenen mij regelmatig, als ze hun omnivoren voedingspatroon uitleggen of verdedigen. Dat klopt, daarin hebben zij gelijk. Zelf heb ik tot mijn 50ste ook zo geleefd dus ik kan hen bijzonder goed volgen. Toch laten wij ons van Vegan Church inspireren door diezelfde Bijbel en vinden we dat christelijk geloof en vegan lifestyle goed bij elkaar passen. Hoe zit dat? Laat ik vooropstellen dat onze droom (ons getuigenis, zo je wilt) weinig te maken heeft met 1 Timotheüs 4:3 (gebiedende zich van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend | SV).

We gebieden namelijk absoluut niets. Eenieder is vrij om te doen wat hij of zij goed acht, net als wij.

Zo was er ooit iemand die Bijbelverzen deelde over een omnivoren voedingspatroon. Want hij leefde in de veronderstelling dat we een nieuwe lering uitdragen. Gelukkig werd snel helder dat dit een misverstand is, dat wij een ander niets opleggen noch dwingen te doen als wij. Informeren en inspireren, ja dat dan nu weer wel!

Maar je dient altijd zelf na te denken. 

DUS HOE ZIT DAT NU MET DE BIJBEL EN VEGAN LIFESTYLE?

OK, de Bijbel is geen vega(n) boek. En toch zijn we geïnspireerd door diezelfde Bijbel. Dat komt door de universele liefde van God in Jezus voor al wat leeft. Het betekent: ons hart volgen, ons laten leiden door de Heilige Geest, creatief denken (nadenken, doordenken, omdenken). Die gedachtenlijn (niet te verwarren met lering) gaat zo:

-1-
God heeft eerst de dieren en daarna de mensen geschapen met dezelfde zegen: elk levend wezen (dier of mens) IS (niet: heeft) een ziel, een unieke persoonlijkheid (Hebreeuws: nefesj | Genesis 1-2). Dat geeft al zoveel gemeenschappelijks en in ieder geval dit: “Ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil”, (citaat Albert Schweitzer).

-2-
In datzelfde hoofdstuk is Gods voedselvoorschrift voor zowel dier als mens: vegan (Genesis 1:29-30) dus we hebben als vegans oude papieren, ouder dan omnivoren die zich beroepen op Genesis 9:3 van na de zondeval en de zondvloed.

-3-
De profeet Daniel gelooft in Gods paradijselijke voedselideaal. Samen met zijn vrienden bewijst hij dat hij met puur plantaardige voeding en zuiver water niet alleen gezonder is dan de anderen, maar ook mooier van uiterlijk. Hij wordt door God gezegend met uitmuntende geestelijke gaven die hem zeer succesvol maken in zijn politieke carrière: hij is verbinder en visionair bij uitstek (Daniel 1).

-4-
Goed voor je lichaam zorgen, gaan voor je gezondheid en je relatie met God ontwikkelen sluit mooi aan bij een gedachte van de apostel Paulus. Hij geeft aan dat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest is (1 Korinthe 6:19-20): dat wij gekocht en betaald zijn en dat wij God met ons lichaam mogen verheerlijken. De context waarin dit staat, is iets anders dan vegan lifestyle, maar als we zien wat voor verwoestende impact dierlijk voedsel op ons lichaam kan hebben (chronische moeilijk te genezen welvaartsziekten), dan durven wij het aan om deze gedachte van Paulus (ons lichaam als tempel van de Heilige Geest) te verbinden aan een puur plantaardige leefstijl.

-5-
In de Tien Leefregels staat: “Gij zult niet doden’ (Exodus 20), dus ook hier hebben we God aan onze kant, want waarom zou deze leefregel slechts gelden voor mensen en niet voor dieren die toch ook geschapen zijn als unieke persoonlijkheid, een ziel (zie -1- )?

-6-
In Psalm 150:6 geeft God aan al wat leeft een opdracht. Het kan ook een belofte zijn: ”Alles wat adem heeft, love de Here”. Zowel dieren als mensen hebben dezelfde adem van God (Psalm 104:24-25, 29-30). Ook hier worden we bemoedigd door het idee dat alles wat leeft het recht heeft op een unieke persoonlijke relatie met God de Schepper en dus mag leven naar zijn of haar door God gegeven aard. En aan zowel mens als dier schenkt God Zijn redding (Psalm 36:6-7), dus ook hier laten we ons inspireren door God.

-7-
Het visioen voor het Messiaanse vrederijk is plantaardig voor mens en dier (Jesaja 11), ook daarin worden we bevestigd dat we op de goede weg zijn.

-8-
De openbaring van Jezus Christus aan Johannes geeft aan dat er eens geen dood meer is (Openbaring 21:1-5), dus hoe aantrekkelijk is het en passend bij Jezus’ missie als we op deze vredevolle focus van ‘een gelukkig leven gunnen aan al wat leeft’ nu al een voorspong nemen?

-9-
De apostel Paulus geeft aan dat heel de schepping in barensnood zucht en wacht op het openbaar worden van de zonen (sommige vertalingen schrijven: kinderen) Gods en op verlossing (Romeinen 8). Als de schepping zo lijdt (en de beelden en verhalen komen dagelijks via alle media tot ons), hoe mooi is het dan om haar genadig tegemoet te komen en haar rust en vrede te gunnen. Dit kan door onze ecologische voetafdruk te verkleinen in plaats van deze afdruk bewust te vergroten. Juist vegan lifestyle levert aan die verlichting een enorme bijdrage.

-10-
Daarom is het voor ons in de tussentijd een logische keuze om nu al puur plantaardig te leven. Anno 2018 kan namelijk niemand meer ontkennen dat het slecht gaat met de aarde en dat de mens er grotendeels debet aan is, dat de aarde uitgeput raakt en wordt. Dat is naar ons idee niet te rijmen met de opdracht van verantwoordelijkheid voor Gods schepping, ook al wordt er door christenen als tegenspraak wel betoogd dat Genesis 1:28 alle ruimte geeft aan een levenshouding van gerechtvaardigde superioriteit en onderdrukking (nl. “… onderwerpen en heerschappij voeren over …”).

-11-
We geloven er daarom in dat we onze compassie en eerbied voor het leven mogen verbreden: van onze medemensen (Mattheus 25:31-45) naar onze medeschepselen, in navolging van niemand minder dan onze Heer Jezus Christus en God ons aller Schepper. Om die reden, dragen we al onze medeschepselen een warm hart toe (= barmhartigheid, zie Matheus 5:7) en geloven we dat allen mogen delen in de universele inclusieve liefde van God (Johannes 3:16, “Want alzo – op deze manier – heeft God de wereld (Grieks: kosmos) liefgehad …)

-12-
Kortom: wij van Vegan Church zijn er blij, dankbaar en gelukkig over dat christelijk geloof en vegan lifestyle prima bij elkaar passen, voor ons leven van vandaag en voor alle dagen die komen.

OEPS! Ja, zo kan het dus ook!

Pin It on Pinterest