Johannes 3:16, hoe zit het met ‘Gods liefde’ en ‘de wereld’?

Johannes 3:16

is een bekend Bijbelvers onder evangelische en orthodoxe christenen.

Velen kennen het uit het hoofd: Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe …

Vaak legt men de nadruk op het laatste deel van het vers: op “eenieder”, “eeuwig leven” en zo op “zichzelf”. Apart! Waarom niet nadruk leggen op het tweede en het eerste deel: op “Alzo”, “de wereld” en “verloren gaan”? Vegan Church wijdde er een viering aan. Dit zijn onze ontdekkingen:

De wereld

Het begrip ‘wereld’ [Grieks: kosmos] heeft een bepaalde betekenis. Het staat voor ‘de totale samenleving op aarde die niet onderworpen is aan de rechtvaardige heerschappij van God’. Bijzonder! Hoe kan Gods liefde nu uitgaan naar de ‘wereld’?

Als tiener kreeg ik een duidelijk beeld mee van ‘de wereld’. Op de bijbelclub leerden we vlijtig Joh. 3:16 uit het hoofd. Inclusief deze uitleg: “Als je kiest voor Jezus Christus als Heer van jouw leven, dan ben je na het bidden van het zondaarsgebed verzekerd van eeuwig leven. Vanaf dat moment dien je ‘de wereld’ (sex, drugs, rock & roll) radicaal de rug toe te keren”.

Dat klonk indertijd best logisch. Later heb ik er vaker aan terug gedacht. Wat een selectieve schriftuitleg en theologie was dit eigenlijk. Zo’n veertig jaar later erken ik onze Heer Jezus Christus nog steeds als Verlosser en Heer van mijn leven. Maar de kosmos uit Joh. 3:16 zie ik tegenwoordig anders. Samen met andere kosmocentrisch georiënteerde gelovigen ben ik de visie toegedaan, dat ‘de wereld’ staat voor de kosmos vol galaxies, planeten, onze aarde waar de mensheid, flora en fauna deel van uitmaken en voor de eerder genoemde totale samenleving op aarde die niet onderworpen is (of wenst te zijn) aan Gods rechtvaardige heerschappij.

Wat dit laatste betreft, de animator Steve Cutts heeft een schitterende animatie gemaakt, getiteld: Man. Zijn visie op het leven anno nu is confronterend en indrukwekkend herkenbaar met op het eind een klein grapje.

Deze animatie toont hoe de mensheid in samenwerking met allerlei machten (bedrijven, multinationals, politici) het door God geschapen gezegende leven niet op de 1ste maar op de 2e plaats zet. Mens- en dierwaardigheid, de zorg om de aarde en de kosmos, dit alles is ondergeschikt gemaakt aan winstbejag van de mensheid. Het kan dus niet anders zijn, dan dat deze ‘wereld’ gedomineerd wordt door een geheel andere heer dan onze Heer Jezus Christus.

Het leven als product

De Schrift noemt deze heer: de mammon (godheid van het geld). In zijn kielzog komen duistere krachten mee die het leven instrumenteel (willen) bepalen. Zo heeft het leven slechts waarde als product of als grondstof voor een product en wordt het ontdaan van de waarde in zichzelf. Wat een ontkenning van God de Schepper en van de schepping! En wat een ontkenning van het offer van Christus, gestorven voor de verzoening van de mensheid en de verlossing van de schepping! Deze ‘wereld’ is verantwoordelijk voor een onnoemelijk en onbeschrijflijk lijden dat zijn ware gezicht laat zien in honger, misbruik, onrecht, uitbuiting, vervuiling, dierenleed, vluchtelingenstromen, welvaartsziekten en verschrikkelijke tragedies voor flora en fauna.

Maar het kan anders

Vegan Church betoogt, dat het anders kan, omdat het alles te maken heeft met keuzes. Voor ons betekent het: de keuze om Jezus Christus, de Heer van alle leven, te volgen en daarmee deze bovengenoemde ‘wereld’ niet te supporten. Het betekent voor ons: ons nog meer bewust worden van de realiteit waarin we leven, anno nu!

Hoe mooi zou het zijn als al Jezus’ volgelingen tot dit inzicht zouden komen. Dat zou een werelds getuigenis zijn! Want alles wat het door God gezegende leven ondergeschikt maakt aan de mammon zal op een dag verdwijnen, of anders gezegd: verloren gaan.

Gelukkig heeft deze ‘wereld’ het eeuwige leven niet. Wel Gods liefde. OEPS!

Alzo

Hoe? Alzo! Dit betekent: ‘op deze manier’. Niet door de uitbuiting, het misbruik en het  in stand houden van het lijden te zegenen, dat zou wat zijn, zeg! Maar door het onbaatzuchtige komen van Jezus Christus in ons midden, als Voorbeeld en Verlosser. ‘Op deze manier’ (alzo) lief heeft God de wereld gehad …

Daarom mogen en kunnen wij, die de levende Heer van alle leven liefhebben, deze ‘wereld’ de spiegel voorhouden en het de wacht aanzeggen (door de duisternis te ontmaskeren, zegt de apostel Paulus) in de Naam van de liefdevolle God. Hoe? Voor mij is dat door middel van een vegan lifestyle: de allerbeste keuze!

We nodigen jou uit om met ons in gesprek te gaan. We horen graag jouw ideeën hierover. Vrede, alle goeds en Gods zegen gewenst!

Pin It on Pinterest