Privacyverklaring stichting Vegan Church

Binnen stichting Vegan Church wordt zorgvuldig omgegaan met jouw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vegan Church streeft na om persoonsgegevens die je tijdens een bezoek aan onze website achterlaat zo te verwerken en te beheren dat je privacy wordt beschermd en gewaarborgd. Om persoonsgegevens wordt gevraagd met het doel om je, op eigen verzoek, te kunnen informeren over Vegan Church.

In sommige gevallen moeten we je gegevens vastleggen om aan je vraag te kunnen voldoen. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via een persoonlijk contact, via de webshop (winkel), via e-mail of inschrijving op de nieuwsbrief of donateurschap. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, gegevens bijvoorbeeld als je gebruik wilt maken van de gunstige fiscale regeling voor donateurs.

Waarom is dat nodig?

Jouw persoonsgegevens zijn nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden die samenhangen met je vraag, bijvoorbeeld voor de levering van een product of de inschrijving van een workshop.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld godsdienst of medische gegevens worden door Vegan Church niet vastgelegd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vegan Church bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien de persoonsgegevens administratieve gegevens bevatten (zoals b.v. nodig voor de belastingdienst) dan geldt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Overige gegevens worden zodra deze niet meer functioneel noodzakelijk zijn direct gewist.

Nieuwsbrief

Je kunt je vrijelijk inschrijven op de nieuwsbrief die met enige regelmaat verschijnt. Na de inschrijving ontvang je een e-mail voor de bevestiging (double opt-in)  We vragen daarbij uitsluitend om je e-mailadres. Uitschrijven kan heel gemakkelijk, elke nieuwsbrief bevat een link om uit te schrijven. De uitschrijving gebeurt real-time en je zult daarna geen nieuwsbrief van Vegan Church meer ontvangen.

Delen met anderen

Je gegevens worden niet gedeeld met anderen tenzij dit nodig is om aan je vraag te voldoen. Je gegevens worden nimmer verstrekt voor commerciële doelen.

Jouw gegevens worden uitsluitend opgeslagen bij een ICT hosting organisatie die voldoet aan de eisen van de AVG om te waarborgen dat jouw gegevens veilig zijn opgeborgen. Vegan Church blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar .

Cookie Policy

Vegan Church gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie verder ook ons cookie statement.

Beveiliging

Binnen Vegan Church wordt de bescherming van jouw gegevens serieus genomen en daarom zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, stuur dan eem mail naar .

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Vegan Church en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens naar jezelf of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, dien je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Je ontvangt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, een reactie.

Vegan Church wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens neem dan contact op.

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Wijzigingen privacyverklaring

De tekst van deze privacyverklaring kan, zonder voorafgaande aankondiging, door Vegan Church te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd

Stichting Vegan Church
Tijberg 58
2716 LK Zoetermeer

KvK 63986736

Pin It on Pinterest